Soutěžní akce “Mikulášský filtr“

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže:

 1. Soutěž probíhá v termínu od 19. 11. 2021 do 5. 12. 2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) v prostředí sítě Instagram (https://www.instagram.com/ ).

 2. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka Slovensko Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47031140 ve stejném termínu i na území Slovenské republiky. Všechny výhry v této soutěži jsou společné pro soutěžící z České republiky a Slovenské republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže ve vztahu ke spotřebitelům s doručovací adresou na území České republiky.

III. Soutěžící:

 1. V souladu s těmito pravidly se soutěžícím může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).

 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

 1. Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní Instagramový profil. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením svého soutěžního příspěvku dle zadání úkolu. Vytvoří fotografii s Mikulášským filtrem od Fidorky, vloží ji do své Instagram story a označí (tagne) Instagramový profil @fidorka Účastník soutěže může vložit neomezený počet soutěžních příspěvků.

 2. Po skončení soutěže (nejpozději do 3 dnů) bude vylosováno organizátorem soutěže dohromady 20 výherců ze všech fotografických odpovědí od soutěžících z České republiky a Slovenské republiky.

 3. Výherci budou vyhlášeni v Instagram story, kde bude označen jejich Instagramový profil. Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru.

 4. Výherci získají mix 30 ks Fidorek (30g) v mikulášských obalech – 10 ks Mléčná s kokosem, 10 ks Bílá s čokoládovou náplní, 10 ks Hořká s oříškovou náplní.

 5. Výhry budou výhercům odeslány do 2 týdnů od ukončení soutěže na adresu, kterou oznámí pořadateli přes Instagram zprávu. Pokud výherce nezašle informace o korespondenční adrese do 5 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch pořadatele, stejně tak propadají výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené.

V. Zpracování osobních údajů

 1. Výherci, kteří budou kontaktováni za účelem předání výhry, mohou být za účelem předání výhry požádáni o sdělení osobních údajů nutných k takovému předání (např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo apod.). Soutěžící uděluje souhlas se zpracováváním těchto údajů způsobem dále uvedeným. Udělení souhlasu je podmínkou účasti v soutěži.

 2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem pořádání soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, získání výher.

  Bez souhlasu mohou být poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem dozoru nad dodržování pravidel soutěže a případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

  Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména získání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a pro získání výhry je nezbytně nutné, aby pořadatel měl k dispozici osobní údaje týkající se soutěžících v požadovaném rozsahu. Pokud někdo nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti daného soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit emailem zaslaným organizátorovi na adresu info@friendlymail.cz či dopisem zaslaným na adresu organizátora Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00.

  Odvolání souhlasů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátorů či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

 4. Správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátoři soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

 5. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@friendlymail.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu info@friendlymail.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící uplatnit svá práva, podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.

  Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

  Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů. Má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a on odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale on je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud bude pořadatel požádán o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátorů či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Zpracování osobních údajů soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

 6. Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

VI. Závěrečná ustanovení:

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 2. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo (text, fotografie), je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.

  Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídají za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

 5. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu nebo poštovní zásilky), kterým bude zasílána informace o výhře.

 6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 7. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

V Praze dne 02. 11. 2021