Soutěž o samorozkládací stan a lístky Ticketportal (1. 3. 2022 do 31. 3. 2022)

Intro: Soutěžní akce “Soutěž o samorozkládací stan a lístky Ticketportal“

I. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále též jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále též jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“) 

II. Termín a místo konání soutěže: 

1.      Soutěž probíhá v termínu od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 včetně (dále též jen „doba konání soutěže“) v prostředí sítě Facebook (https://www.facebook.com/Fidorka), Instagram (https://www.instagram.com/fidorka) a je rozdělena do čtyř soutěžních kol:

1.      kolo v termínu od 1. 3. 2022 do 7. 3. 2022 včetně

2.     kolo v termínu od 8. 3. 2022 do 14. 3. 2022 včetně

3.     kolo v termínu od 15. 3. 2022 do 21. 3. 2022 včetně

4.     kolo v termínu od 22. 3. 2022 do 31. 3. 2022 včetně

2.     Soutěž je pořádána pro soutěžící s  doručovací adresou na území České republiky.

III. Soutěžící: 

1.      V souladu s těmito pravidly se soutěžícím může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále též jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

2.     Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. 

IV. Účast v soutěži a určení výherce: 

1.      Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní facebookový nebo instagramový profil. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením svého soutěžního komentáře, tj. textové odpovědi na soutěžní úkol na facebookové nebo instagramové zdi Fidorka přímo pod soutěžním příspěvkem, který bude vložen organizátorem soutěže v termínech:

1.      kolo 1. 3. 2022 

2.     kolo 8. 3. 2022 

3.     kolo 15. 3. 2022 

4.     kolo 22. 3. 2022 


Účastník soutěže může v každém soutěžním kole vložit maximálně jeden soutěžní komentář, celkem tedy čtyři soutěžní komentáře v době trvání celé soutěže. 

Podmínkou pro účast v daném soutěžním kole je zakoupení alespoň 2 výrobků Fidorka 30 g libovolné příchutě v období příslušného soutěžního kola (dále též „soutěžní nákup“). Podmínkou pro možnost zapojit se do soutěže v daném soutěžním kole a pro uznání nároku na výhru je zakoupení soutěžního nákupu a uschování účtenky z tohoto soutěžního nákupu prokazující zakoupení soutěžního nákupu v období příslušného soutěžního kola. 

2.     Po skončení každého soutěžního kola (nejpozději do 3 pracovních dnů) bude vylosováno ze všech soutěžních komentářů celkem 50 výherců (25 výherců samorozkládacího stanu a 25 výherců poukázek Ticketportal). Soutěžní komentáře jsou brány dohromady zpod 2 soutěžních příspěvků uveřejněných pro příslušné soutěžní kolo (1x na síti Facebook a 1x na síti Instagram v příslušném jazyce).

3.     Výherci budou kontaktováni formou soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu podle prostředí, přes které se zapojili do soutěže, a budou vyzváni k doložení scanu/fotografie účtenky, a to do 10 dnů od oslovení organizátorem. Pokud výherce nedoloží v požadovaném čase scan/fotografii účtenky prokazující soutěžní nákup nebo ho doloží nedostatečně, propadá výhra pořadateli. Pokud bude účtenka doložena řádně, bude výherce požádán o sdělení své adresy pro zaslání výhry formou soukromé zprávy na Facebooku/Instagramu. Pokud výherce nesdělí v požadovaném čase svoji adresu nebo ji doloží nedostatečně, propadá výhra pořadateli.

4.     Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru za každé soutěžní kolo, celkem tedy maximálně 4 výhry za celou dobu trvání soutěže. Každý výherce získá 1x samorozkládací stan Regatta Malawi 2 v hodnotě 1900 Kč, NEBO vstupenky Ticketportal v hodnotě 3 000 Kč. 

Samorozkládací stany jsou k dispozici ve třech designech: Green Tropical, Pink Tropical, Green Geo. Výherce stanu nemá možnost výběru designu; volbu provede pořadatel soutěže náhodně.

Vstupenky Ticketportal budou dodané v podobě poukázek v jednotlivé hodnotě 200 Kč. Každý výherce vstupenek tedy získá 15 ks poukázek v celkové hodnotě 3 000 Kč.

5.     Výherce nemá nárok na výběr typu výhry – stan nebo poukázky ticketportal. V každém soutěžním kole prvních 25 vylosovaných výherců získá stan, dalších 25 vylosovaných výherců poukázky na vstupenky.

6.     Výhry budou výhercům odeslány do 30 dnů od ukončení celé soutěže doručovatelskou službou zvolenou organizátorem soutěže. (Česká pošta nebo Toptrans).

V. Zpracování osobních údajů 

1. Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu soutěže požádáni o sdělení jména, příjmení, adresy, telefonního čísla apod.), a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům. 

Za týmž účelem bude zpracováváno také facebookové nebo instagramové jméno soutěžícího, pod nímž soutěžící vložili svůj komentář pod soutěžní příspěvek. 

2. Správcem osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je (dále též „osobní údaje“) je pořadatel.

3.  Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem pořádání soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, získání výher.

Osobní údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů pořadatele, organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

4. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména získání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a pro získání výhry je nezbytně nutné, aby pořadatel měl k dispozici osobní údaje týkající se soutěžících v požadovaném rozsahu. Pokud někdo nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti daného soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit emailem zaslaným organizátorovi na adresu info@friendlymail.cz či dopisem zaslaným na adresu organizátora Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00. 

Bez souhlasu mohou být poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem dozoru nad dodržování pravidel soutěže a případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Odvolání souhlasů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátorů či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže. 

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat též subjekty pověřené pořadatelem soutěže v souvislosti a za účelem pořádání soutěže, zejména organizátoři soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. 

6. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@friendlymail.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu info@friendlymail.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící uplatnit svá práva, podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. 

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů. Má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a on odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale on je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud bude pořadatel požádán o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátorů či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Zpracování osobních údajů soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

7. Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

VI. Závěrečná ustanovení: 

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

2. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook nebo Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. 

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový nebo Instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook nebo Instagram. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah dle uvážení pořadatele neodpovídá soutěžnímu zadání, příspěvky, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy. Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní tip, je jeho, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli práv třetích osob. Za případné porušení práv třetích osob v souvislosti se soutěžním tipem, je odpovědný účastník soutěže a neodpovídá za ně pořadatel ani organizátor.

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní ani soudní cestou není možné. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídají za vady výher ani za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

5. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře, ani za doručení výhry doručovatelskou společností. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem vyloučeny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast a/nebo získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat plnění podmínek soutěže a vyžadovat doložení splnění podmínek pro účast v soutěži a/nebo získání výher. Účastník soutěže bude vyloučen také zejména, nikoliv však výlučně, v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, zneužívání soutěže nebo jednání v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair play ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k účastni v soutěži a/nebo získání výhry, nebo pokud bude pořadatel mít pochybnosti o řádném způsobu získání účtenek. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto účastníky vyřadit ze soutěže a neudělit výhry takovým účastníkům soutěže. Výhry pak bez náhrady propadají pořadateli. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností a dle vlastního uvážení také o všech ostatních případných sporech, námitkách a otázkách spojených s touto soutěží.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. 

7. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

8. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

V Praze dne 21.  02. 2022