Soutěž o kulaté růžové brýle (25. 07. 2022 do 07. 08. 2022) - Instagram CZ/SK

Pravidlá súťaže pre Slovenskú republiku sú k dispozícii tu: https://www.fidorka.cz/sk/pravidla

Pravidla pro Českou republiku

Intro: Soutěžní akce “Soutěž o kulaté růžové brýle“

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále též jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále též jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže:

1.      Soutěž probíhá v termínu od 25. 07. 2022 do 07. 08. 2022 včetně (dále též jen „doba konání soutěže“) v prostředí sítě Facebook (https://www.facebook.com/fidorka) a Instagram (https://www.instagram.com/fidorka).

2.     Soutěž je pořádána pro soutěžící s doručovací adresou na území České republiky.

3.     Soutěž je pořádána ve spolupráci s Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka Slovensko, se sídlem Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapsaného v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Po, vložka č. 2199/B, ve stejném termínu i na území Slovenské republiky. Výhry zařazené do soutěže jsou tedy společné pro Českou republiku i Slovenskou republiku a celkem je pro Českou republiku i Slovenskou republiku do soutěže zařazeno 15 výher rozdělených, jak je uvedeno níže v článku IV.

4.    Tato pravidla upravují podmínky soutěže ve vztahu k soutěžícím na území České republiky.

III. Soutěžící:

1.      V souladu s těmito pravidly se soutěžícím může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále též jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

2.     Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

1.      Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní facebookový nebo instagramový profil. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením svého soutěžního komentáře, tj. textové odpovědi na soutěžní úkol na facebookové (https://www.facebook.com/fidorka) nebo instagramové (https://www.instagram.com/fidorka)  zdi Fidorka přímo pod soutěžním příspěvkem, který bude vložen organizátorem soutěže v tomto znění:


„SOUTĚŽ

Jsi spíš optimista, nebo pesimista? Napiš a vyhraj růžové brýle. ; ) Navíc ti přidáme 5 růžových Fidorek (mléčných s kakaovou náplní) – letošní novinku - pro ještě lepší náladu! Ze všech komentářů na FB a IG vylosujeme 8. 8. 2022 celkem 15 výherců.

Přejeme hodně štěstí a léto plné smíchu!

Pravidla soutěže: https://www.fidorka.cz/pravidla“

Pro účely pořádání soutěže na Slovensku podle bodu II. 3 těchto pravidel bude na facebookové stránce https://www.facebook.com/Fidorka  zveřejněn též soutěžní příspěvek ve slovenském jazyce.


Účastník soutěže může vložit maximálně jeden soutěžní komentář v době trvání soutěže. Vybrat si může jeden ze tří zveřejněných příspěvků (1x Facebook příspěvek v češtině, 1x Facebook příspěvek ve slovenštině, 1x Instagram příspěvek v češtině).

2.     Po skončení celé soutěže (nejpozději do 3 dnů) bude vylosováno ze všech soutěžních komentářů celkem 15 výherců. Do slosování budou zařazeny souhrnně veškeré soutěžní komentáře zveřejněné pod soutěžními příspěvky v České republice a na Slovensku.

3.     Výherci budou vyrozuměni o výhře formou soukromé zprávy na Facebooku nebo zprávou na Instagramu a budou vyzváni k poskytnutí jména a příjmení, doručovací adresy splňující podmínky bodu III. 1 těchto pravidel, telefonního čísla pro poslání výhry.

4.     Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru za celou dobu trvání soutěže.

5.     Každý výherce získá 1x kulaté růžové brýle Dongller a 5ks Fidorka mléčná s kakaovou náplní 30g.

6.     Výhry budou výhercům odeslány do 10 dnů od ukončení soutěže doručovatelskou službou zvolenou organizátorem soutěže.

V. Zpracování osobních údajů

1. Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu soutěže požádáni o sdělení jména, příjmení, telefonního čísla, doručovací adresy apod., a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům.

Za týmž účelem bude zpracováváno také facebookové nebo instagramové jméno soutěžícího, pod nímž soutěžící vložili svůj komentář pod soutěžní příspěvek.

2. Správcem osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je (dále též „osobní údaje“) pořadatel.

3.  Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem pořádání soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikaci soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, získání výher.

4. Osobní údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů pořadatele, organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

5. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené na tom, že soutěžící se zpracováním osobních údajů souhlasí. Avšak poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži, zejména získání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a pro získání výhry je nezbytně nutné, aby pořadatel měl k dispozici osobní údaje týkající se soutěžících v požadovaném rozsahu. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti daného soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu), jakož i námitky proti jejich zpracování je možné sdělit e-mailem zaslaným organizátorovi na adresu info@friendlymail.cz či dopisem zaslaným na adresu organizátora Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00.

Bez souhlasu mohou být poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem dozoru nad dodržování pravidel soutěže a případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátorů či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

7. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé též subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátoři soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

8. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@friendlymail.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu info@friendlymail.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící uplatnit svá práva, podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud bude pořadatel požádán o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátorů či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Zpracování osobních údajů soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

9. Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každého účastníka soutěže. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook nebo Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram, resp. společnosti danou síť vlastnící a provozující.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem vyloučeny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast a/nebo získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat plnění podmínek soutěže a vyžadovat doložení splnění podmínek pro účast v soutěži a/nebo získání výher. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový nebo Instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook nebo Instagram. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah dle uvážení pořadatele neodpovídá soutěžnímu zadání, příspěvky, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto účastníky vyřadit ze soutěže a neudělit výhry takovým účastníkům soutěže. Výhry pak bez náhrady propadají pořadateli.

4. Účastník soutěže prohlašuje, že vložením soutěžního příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že vložením soutěžního příspěvku dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní ani soudní cestou není možné.

Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídají za vady výher ani za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

6. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost nahrání příspěvku do soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně soutěžícího ani na straně pořadatele, organizátora nebo jiných spolupracujících nebo třetích osob, a rovněž nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli příspěvků v souvislosti se soutěží. . Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře, ani za doručení výhry doručovatelskou společností.

7. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností a dle vlastního uvážení o všech případných sporech, námitkách a otázkách spojených s touto soutěží.

 Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

8. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

 

V Praze dne 13. 07. 2021