Pravidla soutěže “Soutěž o skipasy do Ski Areálu Malá Úpa“ (1. 2. 2024 do 11. 2. 2024)

I. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále též jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále též jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže:

1.      Soutěž probíhá v termínu od 1. 2. 2024 do 11. 2. 2024 včetně (dále též jen „doba konání soutěže“) v prostředí sítě Facebook (https://www.facebook.com/Fidorka), Instagram (https://www.instagram.com/fidorka).  

2.     Soutěž je pořádána pro soutěžící s doručovací adresou na území České republiky.

III. Soutěžící:

1.      V souladu s těmito pravidly se soutěžícím může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále též jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). 

2.     Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

1.      Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní facebookový nebo instagramový profil. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením svého soutěžního komentáře, tj. odpovědi na soutěžní úkol na facebookové zdi Fidorka přímo pod soutěžním příspěvkem nebo na Instagramu .

Účastník soutěže může vložit maximálně jeden soutěžní komentář v době trvání soutěže.  

2.     Po skončení celé soutěže (nejpozději do 3 pracovních dnů) bude vylosováno ze všech soutěžních komentářů 10 výherců na Facebooku a 10 výherců na Instagramu. Celkem tedy 20 výherců, kteří vyhrají jeden „Voucher na 1 den lyžování pro jednu dospělou osobu ve Ski Areálu Malá Úpa“. Soutěžní komentáře jsou brány zvlášť zpod soutěžních příspěvků (1x na síti Facebook a 1x na síti Instagram).

3.     Výherci budou kontaktováni formou soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu podle prostředí, přes které se zapojili do soutěže a budou vyzváni k poskytnutí jména a příjmení, e-mailu pro poslání výhry „voucheru“ e-mailem.

Pokud výherce nesdělí v požadovaném čase svoji adresu nebo ji doloží nedostatečně, propadá výhra pořadateli.

4.     Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru za celou dobu trvání soutěže. Každý výherce získá jeden „Voucher na lyžování ve Ski Areálu Malá Úpa“ na jeden den.

5.     Aktivace a vyzvednutí: „Voucher na lyžování ve Ski Areálu Malá Úpa“

 • voucher je na 1 den lyžování pro jednu dospělou osobu
 • voucher platí do 31. 3. 2024
 • voucher je nutné uplatnit v e-shopu na adrese https://eshop.skimu.cz/
  • do košíku je potřeba vložit jednodenní skipas, kde si výherce zvolí den, kdy skipas využije (je nutné udělat objednávku minimálně 1 den předem)
  • na konci nákupního procesu vloží do objednávkového formuláře kód, který nalezne na námi poslaném voucheru
  • po dokončení objednávky přijdou na zadaný mail, uvedený v objednávce, veškeré informace k vyzvednutí skipasu ve ski areálu
  • případně se může výherce informovat na telefonu: +420 499 111 024 nebo na webu https://eshop.skimu.cz/jak-funguje 

6.     Výhry budou výhercům odeslány do 5 dnů od ukončení celé soutěže e-mailem.

V. Zpracování osobních údajů

1. Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu soutěže požádáni o sdělení jména a příjmení, emailové adresy, telefonního čísla doručovací adresy, a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům.

Za týmž účelem bude zpracováváno také facebookové nebo instagramové jméno soutěžícího, pod nímž soutěžící vložili svůj komentář pod soutěžní příspěvek.

2. Správcem osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu: jméno facebookového/instagramového profilu, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a doručovací adresa účastníka (dále též „Údaje“) je Pořadatel.

3. Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

4. Údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů Pořadatele, Organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

5. Poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené na tom, že soutěžící se zpracováním Údajů souhlasí. Avšak poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své Údaje v požadovaném rozsahu. Bez toho není možné se této soutěže účastnit. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých Údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.

6. Pokud soutěžící nesouhlasí se zpracováním poskytnutých Údajů či má proti němu námitky, případně požaduje jejich výmaz, může tak učinit pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@friendlymail.cz či dopisem zaslaným na adresu organizátora Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů Pořadatele a/nebo Organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

7. Doba zpracování osobních údajů je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher Pořadateli. Po dobu delší může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele, Organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako Pořadatel, zejména Organizátor, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@friendlymail.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na Pořadatele nebo Organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu  info@friendlymail.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Údajům a právo na opravu svých Údajů, blokování nesprávných Údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování Údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pořadatel mohl přesnost Údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování Údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že Pořadatel již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz Údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že nesouhlasí se zpracováním Údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že Údajů byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že Údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost Údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí Údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu Pořadatele a/nebo Organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování.

4. Účastník soutěže prohlašuje, že vložením soutěžního příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že vložením soutěžního příspěvku dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Společnost Meta (Facebook) je kompletně osvobozena od závazků každého účastníka soutěže. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, podporovaná či spravována ani jinak spojena se společností Meta (Facebook). Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

3. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový/instagramový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový/Instagramový účet). Pořadatel a Organizátor si rovněž vyhrazují právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah dle uvážení Pořadatele nebo Organizátora neodpovídá soutěžnímu zadání, příspěvky, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno Pořadatele nebo Organizátora, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový/Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook/Instagram. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost nahrání příspěvku do soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně Soutěžícího ani na straně Pořadatele, Organizátora nebo jiných spolupracujících nebo třetích osob, a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli příspěvků v kontextu se soutěží.

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit Pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídají za vady výher ani za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu.

5. Pořadatel neodpovídá za doručení zprávy, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže, ani za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

6. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení (dle vlastního uvážení) splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži či dle svého uvážení s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel a Organizátor soutěže tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či Organizátora soutěže než uvedená v těchto Pravidlech. 

V Praze dne 22.  01. 2024