Pravidla soutěže: Soutěž o 2 sedací vaky a Bluetooth reproduktor (od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023)

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále též jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále též jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“) 

II. Termín a místo konání soutěže: 

1.      Soutěž probíhá v termínu od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 včetně (dále též jen „doba konání soutěže“) v prostředí sítě Facebook (https://www.facebook.com/Fidorka), Instagram (https://www.instagram.com/fidorka) a je rozdělena do čtyř soutěžních kol:

1.      kolo v termínu od 1. 3. 2022 do 7. 3. 2023 včetně

2.     kolo v termínu od 8. 3. 2022 do 14. 3. 2023 včetně

3.     kolo v termínu od 15. 3. 2022 do 22. 3. 2023 včetně

4.     kolo v termínu od 23. 3. 2022 do 31. 3. 2023 včetně

 

2.     Soutěž je pořádána pro soutěžící s doručovací adresou na území České republiky.

III. Soutěžící: 

1.      V souladu s těmito pravidly se soutěžícím může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále též jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

2.     Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám podílejícím se na této soutěži, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. 

IV. Účast v soutěži a určení výherce: 

1.      Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní facebookový nebo instagramový profil. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením svého soutěžního komentáře, tj. textové odpovědi na soutěžní úkol na facebookové nebo instagramové zdi Fidorka přímo pod soutěžním příspěvkem, který bude vložen organizátorem soutěže v termínech:

1.      kolo 1. 3. 2023 

2.     kolo 8. 3. 2023 

3.     kolo 15. 3. 2023 

4.     kolo 23. 3. 2023 


Účastník soutěže může v každém soutěžním kole vložit maximálně jeden soutěžní komentář, celkem tedy čtyři soutěžní komentáře v době trvání celé soutěže. 

Podmínkou pro účast v daném soutěžním kole je zakoupení alespoň 2 výrobků Fidorka 30 g libovolné příchutě v období příslušného soutěžního kola (dále též „soutěžní nákup“).  Podmínkou pro možnost zapojit se do soutěže v daném soutěžním kole a pro uznání nároku na výhru je zakoupení soutěžního nákupu a uschování účtenky z tohoto soutěžního nákupu prokazující zakoupení soutěžního nákupu v období příslušného soutěžního kola. 

2.     Po skončení každého soutěžního kola (nejpozději do 3 pracovních dnů) bude vylosováno ze všech soutěžních komentářů celkem 40 výherců (20 výherců voucheru na 2 sedací vaky dle vlastního výběru a 20 výherců bluetooth reproduktoru). Soutěžní komentáře jsou brány dohromady zpod 2 soutěžních příspěvků uveřejněných pro příslušné soutěžní kolo (1x na síti Facebook a 1x na síti Instagram v příslušném jazyce).

 

3.     Výherci budou kontaktováni formou soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu podle prostředí, přes které se zapojili do soutěže, a budou vyzváni k doložení scanu/fotografie účtenky, a to do 10 dnů od oslovení organizátorem. Pokud výherce nedoloží v požadovaném čase scan/fotografii účtenky prokazující soutěžní nákup nebo ho doloží nedostatečně, propadá výhra pořadateli. Pokud bude účtenka doložena řádně, bude výherce požádán o sdělení své adresy pro zaslání výhry formou soukromé zprávy na Facebooku/Instagramu. Pokud výherce nesdělí v požadovaném čase svoji adresu nebo ji doloží nedostatečně, propadá výhra pořadateli.

 

4.     Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru za každé soutěžní kolo, celkem tedy maximálně 4 výhry za celou dobu trvání soutěže. Každý výherce získá 1x voucher na sedací vaky v hodnotě 2500 Kč dle vlastního výběru na https://www.tuli-tuli.cz/e-shop/, NEBO Bluetooth reproduktor Sony SRS XB13 v hodnotě 1 300 Kč. 

Reproduktory Sony SRS XB13 jsou k dispozici v pěti barvách: Black (černý), Turquoise/Powder blue (tyrkysový), Taupe/Grey (šedý), Coral pink (červený korálový), Blue (modrý). Výherce reproduktoru nemá možnost výběru barvy; volbu provede pořadatel soutěže náhodně.

Vouchery na sedací vaky budou dodané v podobě poukázky s unikátním kódem v hodnotě 2 500 Kč. Tento kód lze uplatnit v e-shopu https://www.tuli-tuli.cz/e-shop/ nejpozději do 31. 12. 2023.

5.     Výherce nemá nárok na výběr typu výhry – voucher na sedací vaky nebo Bluetooth reproduktor. V každém soutěžním kole prvních 20 vylosovaných výherců získá voucher na sedací vaky, dalších 20 vylosovaných výherců bluetooth reproduktor.

6.     Výhry budou výhercům odeslány do 30 dnů od ukončení celé soutěže doručovatelskou službou zvolenou organizátorem soutěže (Toptrans) nebo v případě voucherů e-mailem.

 

V. Zpracování osobních údajů 

1. Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu soutěže požádáni o sdělení jména a příjmení, emailové adresy, telefonního číslaa doručovací adresy, a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům.

Za týmž účelem bude zpracováváno také facebookové nebo instagramové jméno soutěžícího, pod nímž soutěžící vložili svůj komentář pod soutěžní příspěvek.

2. Správcem osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu: jméno facebookového/instagramového profilu, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a doručovací adresa účastníka (dále též „Údaje“) je Pořadatel.

3. Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

4. Údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů Pořadatele, Organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

5. Poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené na tom, že soutěžící se zpracováním Údajů souhlasí. Avšak poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své Údaje v požadovaném rozsahu. Bez toho není možné se této soutěže účastnit. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých Údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.

 

6. Pokud soutěžící nesouhlasí se zpracováním poskytnutých Údajů či má proti němu námitky, případně požaduje jejich výmaz, může tak učinit pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@friendlymail.cz či dopisem zaslaným na adresu organizátora Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00. 

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů Pořadatele a/nebo Organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

7. Doba zpracování osobních údajů je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher Pořadateli. Po dobu delší může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele, Organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako Pořadatel, zejména Organizátor, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@friendlymail.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na Pořadatele nebo Organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu  info@friendlymail.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Údajům a právo na opravu svých Údajů, blokování nesprávných Údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování Údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pořadatel mohl přesnost Údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování Údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že Pořadatel již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz Údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že nesouhlasí se zpracováním Údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že Údajů byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že Údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost Údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí Údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu Pořadatele a/nebo Organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování.

4. Účastník soutěže prohlašuje, že vložením soutěžního příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že vložením soutěžního příspěvku dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Společnost Meta (Facebook) je kompletně osvobozena od závazků každého účastníka soutěže. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, podporovaná či spravována ani jinak spojena se společností Meta (Facebook). Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

3. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový/instagramový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový/Instagramový účet). Pořadatel a Organizátor si rovněž vyhrazují právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah dle uvážení Pořadatele nebo Organizátora neodpovídá soutěžnímu zadání, příspěvky, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno Pořadatele nebo Organizátora, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový/Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook/Instagram. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost nahrání příspěvku do soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně Soutěžícího ani na straně Pořadatele, Organizátora nebo jiných spolupracujících nebo třetích osob, a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli příspěvků v kontextu se soutěží.

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit Pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídají za vady výher ani za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu.

5. Pořadatel neodpovídá za doručení zprávy, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže, ani za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

6. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení (dle vlastního uvážení) splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži či dle svého uvážení s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel a Organizátor soutěže tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či Organizátora soutěže než uvedená v těchto Pravidlech.

V Praze dne 07.  02. 2023