Súťaž o novinku Fidorku mliečnu s kakaovou náplňou (27. 12. 2021 - 2. 1. 2022)

Intro: Súťažná akcia “ Súťaž o novinku Fidorku mliečnu s kakaovou náplňou“

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže 
Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, registračné číslo: CH-020.4.037.999-3, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Zürich, vo veci Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, Bratislava 832 42, IČO: 47031140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka číslo 2199/B (ďalej tiež iba „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapísaný v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 238430 (ďalej len "organizátor" či "organizátor súťaže")

II. Termín a miesto konania súťaže: 

a.      Súťaž prebieha v termíne od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 (ďalej tiež iba „doba konania súťaže“) v prostredí siete Facebook (https://www.facebook.com/Fidorka) a Instagram (https://www.instagram.com/fidorka) 

2.     Súťaž je usporiadaná pre súťažiacich s bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

III. Súťažiaci: 

V súlade s týmito pravidlami sa súťažiacim môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ďalej tiež iba „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi, ako aj ku všetkým s nimi spolupracujúcimi spoločnosťami a agentúrami podieľajúcimi sa na tejto súťaži, resp. tiež osoby takým osobám blízke v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercov: 

1.      Účastníci súťaže musia mať vytvorený osobný facebookový alebo instagramový profil. Súťažiaci sa do súťaže zapojí vložením svojho súťažného komentára, tj. textovej odpovede na súťažné zadanie na facebookovej alebo instagramovej nástenke Fidorka priamo pod súťažným príspevkom, ktorý bude vložený organizátorom súťaže v tomto znení:


SÚŤAŽ

Želáme vám, aby ste mali nový rok plný dobrých správ! A hneď pre vás jednu máme. Fidorka má prírastok do rodiny: Mliečnu s kakaovou náplňou! Vďaka nej uvidíte život v ružových farbách ; ) 

A ak si v komentári dáte novoročné predsavzatie, že túto novinku čo najskôr ochutnáte, môžete vyhrať celý kartón! V pondelok 3.1. 2022 vyžrebujeme 10 výhercov. Pravidlá súťaže: https://www.fidorka.cz/sk/pravidla

Účastník súťaže môže vložiť maximálne jeden súťažný komentár v dobe trvania súťaže. 

2.     Po skončení celej súťaže (najneskôr do 3 dní) bude vyžrebovaných zo všetkých súťažných tipov celkom 10 výhercov. Súťažné tipy sú vybrané z troch súťažných príspevkov dohromady na Facebooku a Instagrame, ktoré sú v češtine a slovenčine. (1x Facebook príspevok v češtine, 1x Facebook príspevok v slovečine, 1x Instagram príspevok v češtine)

3.     Výhercovia budú kontaktovaní formou súkromnej správy na Facebooku alebo správou na Instagrame a budú vyzvaní k poslaniu doručovacej adresy pre poslanie výhry.

4.     Každý súťažiaci môže vyhrať maximálne 1 výhru za celú dobu trvania súťaže.

5.     Každý výherca získa 1x CD kapely Mirai s názvom Maneki Neko a 30ks Fidoriek 30g podľa výberu usporiadateľa súťaže.

6.     Výhry budú výhercom odoslané do 10 dní od ukončenia súťaže doručovateľskou službou zvolenou organizátorom súťaže. (Česká pošta alebo Toptrans).

V. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

Zverejnením komentára pod súťažný príspevok vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami súťaže. Výhercovia, ktorí budú kontaktovaní za účelom predania výhry, môžu byť za týmto účelom požiadaní o poskytnutie údajov v rozsahu meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail a facebookové alebo instagramové meno súťažiaceho, pod ktorým zverejnil svoj komentár pod príslušný súťažný príspevok. 

Usporiadateľ súťaže týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov súťažiacich ako dotknutých osôb:

Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, Bratislava 832 42, IČO: 47031140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka číslo 2199/B 

e-mail: info@friendlymail.cz

(ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe, ktorým je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, na základe ktorého dochádza k pristúpeniu k Pravidlám, ako formy dohody o právach a povinnostiach súťažiacich a Prevádzkovateľa za účelom umožnenia účasti súťažiaceho v súťaži, a teda zapojenia sa súťažiaceho do súťaže, identifikácie súťažiacich, zaradenia do databázy súťažiacich v tejto súťaži, organizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhry výhercom, overenia dodržiavania Pravidiel súťaže ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry. Osobné údaje súťažiacich môžu byť spracovávané aj na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem usporiadateľa a organizátora tejto súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ako aj ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadné obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi inštitúciami v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov: 

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj súťažiacich podľa týchto Pravidiel súťaže. Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania tejto súťaže je dobrovoľné a založené na tom, že súťažiaci so spracovaním osobných údajov súhlasí. Avšak poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania tejto súťaže je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži, pretože pre organizovanie súťaže a zaslanie výhry je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli ich osobné údaje v požadovanom rozsahu. Bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť. Ak súťažiaci nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Príjemca osobných údajov sú:

a) každý sprostredkovateľ vo vzťahu k ochrane osobných údajov,

b) organizátor súťaže,

c) ďalšie osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru,.

d) zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa súťaže,

e) doručovateľské spoločnosti,

f) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže, a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

Práva dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje potrebné na realizáciu súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel súťaže vyplývajúcich, a ďalej po dobu dodania všetkých výhier výhercom, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania udeleného súhlasu. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadné obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže. Pre vylúčenie pochybností komentáre na stene stránky zostanú na tejto zverejnené tak, ako akékoľvek iné komentáre pod inými príspevkami v súlade s podmienkami používania sociálnej siete Facebook alebo Instagram. 

Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,

d) dobe uchovávania osobných údajov,

e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli osobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, 

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať zaslaním odvolania súhlasu na e-mail: info@friendlymail.cz. Odvolanie súhlasu má za následok ukončenie účasti v súťaži súťažiaceho, vrátane straty nároku na ktorúkoľvek z výhier. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych základov, najmä na základe oprávneného záujmu usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, a to najmä, nie však výlučne na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnú obhajobu v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Právo podať sťažnosť: V prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach. 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na info@friendlymail.cz. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho poštovej adrese uvedenej v záhlaví týchto Pravidiel alebo na e-mailovej adrese info@friendlymail.cz. Na tejto e-mailovej adrese môže súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

8. Autorské práva

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže sú alebo môžu byť autorské diela súťažiacich, vložením komentárapod súťažný príspevok, udeľuje súťažiaci usporiadateľovi vecne, územne a časovo neobmedzené právo na akékoľvek použitie diela vrátane jeho úprav v zmysle ustanovení § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon v platnom znení, alebo jeho častí usporiadateľom na marketingové účely spojené s touto súťažou a s propagáciou jeho výrobkov a/alebo na obchodné účely s týmito výrobkami spojenými, a to bezodplatne. Ďalej súťažiaci zapojením sa do súťaže berie na vedomie a záväzne vyhlasuje, že autorské dielo v podobe komentára je jeho dielom alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto súťaže. V prípade ďalšej potreby použitia takéhoto diela usporiadateľom (rozumej nad rámec vyššie uvedený v týchto Pravidlách) súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku usporiadateľa písomne ​​potvrdí právo použitia predmetného autorského diela usporiadateľom. Za takéto použitie súťažiacemu neprislúcha žiadna dodatočná finančná alebo nefinančná odmena, honorár alebo protiplnenie. Súťažiaci ďalej potvrdzuje, že fotografie, ktoré vložil pod súťažný príspevok, nie sú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb, najmä že všetky identifikovateľné vyobrazené osoby súhlasia s uvedenými spôsobmi použitia a že pri týchto spôsoboch použitia nedôjde k porušeniu súvisiacich práv tretích osôb.

VII. Záverečné ustanovenia:

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

2. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, doporučovaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook alebo Instagram. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje informácie usporiadateľovi súťaže, nie elektronickej sociálnej sieti Facebook nebo Instagram, resp. spoločnosti túto sieť vlastniacej a prevádzkujúcej.

3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či facebookový alebo instagramový profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. Duplicitné Facebookový alebo Instagramový účet). Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či facebookový alebo instagramový profil odporuje pravidlám elektronickej sociálnej siete Facebook alebo Instagram. Súťažiaci zapojením do súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že ním vložený súťažný príspevok (tip)/ autorské dielo (fotografie), je jeho dielom, tj. Nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel, a / alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto súťaže a podľa týchto pravidiel.

Súťažiaci sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb zobrazených v súťažnom príspevku. Všetky nutné súhlasy súvisiaci s použitím súťažného príspevku v tejto súťaži si musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných, v súvislosti so súťažným príspevkom, je zodpovedný účastník súťaže.

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné.

5. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy (e-mailu alebo poštové zásielky), ktorým bude zasielaná informácia o výhre.

6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako uvedené v týchto pravidlách.

V Prahe dňa 16. 12. 2021