Pravidlá súťaže "Súťaž o podsedáky od Fidorky" (23. 9. 2023 do 30. 9. )

I. Usporiadateľ a Organizátor Súťaže

Usporiadateľ súťaže: Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, registračné číslo: CHE-114.352.032, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Zürich, vo veci konajúca prostredníctvom Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

Organizátorom Súťaže je spoločnosť Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapísaný v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 238430 

(ďalej tiež "Organizátor")

II. Termín a miesto konania súťaže: 

1.      Súťaž prebieha v termíne od 23. 9. 2023 do 30. 9. 2023 vrátane (ďalej iba „doba konania súťaže“) v prostredí siete Facebook (https://www.facebook.com/Fidorka), Instagram (https://www.instagram.com/fidorka). 

2.     Súťaž je usporiadaná pre súťažiacich s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

III. Súťažiaci: 

1.      V súlade s týmito pravidlami sa súťažiacim môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej iba „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

2.     Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi, ako aj ku všetkým s nimi spolupracujúcimi spoločnosťami a agentúrami podieľajúcich sa na tejto súťaži, resp. taktiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 občianskeho zákonníka. 

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu: 

1.      Účastníci súťaže musia mať vytvorený osobný facebookový alebo instagramový profil. Súťažiaci sa do súťaže zapojí vložením svojho súťažného komentára, tj. odpovede na súťažné zadanie na facebookovej nástenke Fidorka priamo pod súťažným príspevkom alebo na Instagrame vytvorí foto story a označí Instagramový profil @fidorka.

Účastník súťaže môže vložiť maximálne jeden súťažný komentár v dobe trvania súťaže. 

2.     Po skončení celej súťaže (najneskôr do 3 pracovných dní) bude zo všetkých súťažných komentárov vyžrebovaných 10 výhercov na Facebooku a 10 výhercov na Instagrame. Celkom teda 20 výhercov 3 ks podsedáku v rôznych farbách. Súťažné komentáre sa berú zvlášť pod súťažnými príspevkami (1x na sieti Facebook a 1x na sieti Instagram v príslušnom jazyku).

3.     Výhercovia budú kontaktovaní formou súkromnej správy na Facebooku alebo Instagrame podľa prostredia, cez ktoré sa zapojili do súťaže a budú vyzvaní k poskytnutiu mena a priezviska, doručovacej adresy splňujúcej podmienky bodu III. 1 týchto pravidiel, telefónneho čísla pre poslanie výhry.

Ak výherca neposkytne v požadovanom čase svoju adresu alebo ju doloží nedostatočne, prepadá výhra usporiadateľovi.

4.     Každý súťažiaci môže vyhrať maximálne 1 výhru za celú dobu trvania súťaže. Každý výherca získa 3 ks podsedáku s motívom Fidorky v rôznych farbách.

5.     Výhry budú výhercom odoslané do 30 dní od ukončenia celej súťaže doručovateľskou službou zvolenou organizátorom súťaže (Toptrans).

V. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

Účasťou v súťaži spôsobom podľa článku III. týchto Pravidiel súťaže, teda odoslaním komentára pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Fidorka (https://www.facebook.com/Fidorka/) a instagramovom profile Fidorka (https://www.instagram.com/fidorka/), účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s podmienkami a Pravidlami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracovanie Usporiadateľom v rozsahu meno facebookového/instagramového profilu, meno a priezvisko, e-mailovou adresu, telefonní číslo a doručovacia adresa účastníka (ďalej aj ako „osobné údaje“).

Usporiadateľ týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov oprávnených účastníkov súťaže ako dotknutých osôb:

Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Usporiadateľ získava osobné údaje na právnom základe, ktorým je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, na základe ktorého dochádza k pristúpeniu k týmto Pravidlám prostredníctvom odoslaním komentára pod súťazným príspevkom, ako formy dohody o právach a povinnostiach súťažiacich a Usporiadateľa, za účelom organizovania a vyhodnotenia súťaže, umožnenia účasti oprávneného účastníka v súťaži, a teda zapojenia sa oprávneného účastníka do súťaže, možnosti preverenia platnej účasti účastníka v súťaži, zaradenia súťažiacich do databázy, informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry. Osobné údaje súťažiacich môžu byť spracúvávané aj na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Usporiadateľa tejto súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ako aj ostatných súťažiacich, najmä na účely, prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi inštitúciami v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Usporiadateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:
Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Usporiadateľa, ako aj Organizátora súťaže a rovnako aj účastníkov súťaže podľa týchto Pravidiel súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Usporiadateľovisvoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa dotknutá osoba nemôže zúčastniť súťaže. Ak niekto nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti tohto súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Ďalšími príjemcami osobných údajov sú:

osoby poverené spracováním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Usporiadateľa(sprostredkovatelia), najmä nie však výlučne organizátor súťaže,
osoby, ktoré poskytujú Usporiadateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru,
zmluvní partneri Usporiadateľa, ktorí poskytujú Usporiadateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa súťaže,
doručovateľské spoločnosti a poskytovateľ poštových služieb,
osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže, a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Usporiadateľuchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby počas trvania súhlasu najneskôr však dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Usporiadateľspracúva údaje potrebné na realizáciu súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto Pravidiel súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však do odovzdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutia výhier v prospech usporiadateľa, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Usporiadateľa. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom Usporiadateľa, Organizátora či ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Právo požadovať od Usporiadateľaprístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Usporiadateľa

potvrdenie o:

účele spracúvania osobných údajov,
kategórii spracúvaných osobných údajov,
príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
dobe uchovávania osobných údajov,
práve požadovať od Usporiadateľaopravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli osobné údaje získané od inej ako dotknutej osoby,
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Usporiadateľbez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Usporiadateľbez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Usporiadateľbez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Usporiadateľobmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Usporiadateľovioveriť správnosť osobných údajov,
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
Usporiadateľuž nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Usporiadateľaprevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Usporiadateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že pokiaľ bude Usporiadateľ požiadaný o prenesenie a vymazanie poskytnutých osobných údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Usporiadateľspracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu info@dark-side.cz

Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, a to na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Usporiadateľ ani Organizátor v súvislosti s účasťou v súťaži nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Usporiadateľavrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Usporiadateľďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na adrese info@dark-side.cz V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na Usporiadateľa alebo Organizátora na jeho poštovej adrese uvedenej v záhlaví týchto Pravidiel alebo na e-maile info@dark-side.cz. Na tomto e-maile môže súťažiaci uplatniť svoje práva, podať Usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

2. Spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každého účastníka súťaže. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje informácie usporiadateľovi súťaže, nie elektronickej sociálnej sieti Facebook/Instagram, resp. spoločnosti túto sieť vlastniacej a prevádzkujúcej.

3. Usporiadateľ a Organizátor súťaže si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebookový/Instagramový profil vykazujú známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitný Facebookový účet). Usporiadateľ a Organizátor si rovnako vyhradzujú právo vyradiť príspevky, ktorých obsah podľa uváženia Usporiadateľa alebo Organizátora nezodpovedá súťažným zadaniam, príspevky, ktorých obsah je neprimerane hanlivý či urážlivý, ohováračský či nactiutrhačný, neslušný či obscénny, zastrašujúci alebo ohrozujúci, je v rozpore s dobrými mravmi, zasahuje do osobných alebo verejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovujúci či problematický, mohol by poškodiť dobré meno Usporiadateľa alebo Organizátora, mohol by byť vnímaný ako propagácia výrobkov, služieb alebo podniku inej osoby, alebo ktorý môže predstavovať trestný čin alebo k nemu nabádať a / alebo ktorý je v rozpore s právnymi predpismi. Usporiadateľ a Organizátor súťaže si vyhradzujú právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebookový/Instagramový profil odporuje pravidlám elektronickej sociálnej siete Facebook/Instagram. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za prípadné technické či iné problémy, ústiace v nemožnosť nahrania príspevku do súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane poskytovateľov internetových služieb a pripojenia na strane Súťažiaceho ani na strane Usporiadateľa, Organizátora alebo iných spolupracujúcich alebo tretích osôb, a takisto nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamo alebo nepriamo spôsobenú škodu alebo inú ujmu, spôsobenú zničením alebo odstránením akýchkoľvek príspevkov v kontexte so súťažou.

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť Pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu.

5. Usporiadateľ nezodpovedá za doručenie správy, prostredníctvom ktorej budú informovaní výhercovia súťaže, ani za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

6. Usporiadateľ a Organizátor súťaže si vyhradzujú právo konečného posúdenia (podľa vlastného uváženia) splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži či podľa svojho uváženia s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ a Organizátor súťaže týmto nepreberajú voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa či Organizátora súťaže ako uvedené v týchto Pravidlách.

V Prahe dňa 28. 08. 2023